หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
ที่ทำการองค์การบริหารตำบลท่ามะนาว
วัฒนธรรม ประเพณี ในตำบลท่ามะนาว
องค์การบริหารตำบลท่ามะนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
กิจกรรม Activities
 
นายวสันต์ ดรชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
   
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อาสาสมัครอเมริกา รุ่น134 [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
นโยบาย งดรับ รับให้ ของขวัญ [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. จังหวัดลพบุรี [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 50 
   
 
   
 


ซื้อค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับรถยนต [ 9 พ.ค. 2566 ]โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านสันต [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเ [ 18 เม.ย. 2566 ]

   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
 
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี(ก.ท.จ.ลพบุรี)ครั้งที่ 3/2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 551 
ที่ ลบ 0023.4/ว 1869 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1789 ลงวันที่19พฤษภาคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ที่ มท 0807.3/ว1513 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 123 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ที่ มท 0807.3/ว1679 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 126 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
มท0807.3/ว1674 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 125 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 60 
ที่ ลบ 0023.5/ว790 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วน [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.5/ว789 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อ่ง ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 176 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1763 ลว. 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1762 ลว.18 พ.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ที่ ลบ 0023.2/749 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น)ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ที่ ลบ 0023.2/ว747 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)  [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
0023.2/ว740 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพหลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1689 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่องการลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565ากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษ2565 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 169 
ที่ ลบ 0023.2/สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
   
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 717  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 852  ตอบ 0  
สอบถามการรับเงินสงเคราะห์บุตร (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 574  ตอบ 1  
   
 
   
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ [ 16 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายถาวร เขียวสมอ หมู [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายถาวร [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
พรมเช็ดเท้า
วัดท่ามะนาว
สถานที่สำคัญ
 
 
E-Service
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.ท่ามะนาว
แบบคำร้องขอรับบริการ
อบต.ท่ามะนาว
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชม.
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  คู่มือประชาชน  
   
  NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-689-891 โทรสาร : 036-689-891  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว  
จำนวนผู้เข้าชม 9,532,072 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10