หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
ที่ทำการองค์การบริหารตำบลท่ามะนาว
วัฒนธรรม ประเพณี ในตำบลท่ามะนาว
องค์การบริหารตำบลท่ามะนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
กิจกรรม Activities
 
นายวสันต์ ดรชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
   
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. จังหวัดลพบุรี [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศ เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ท่ามะนาว พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 31 
   
 
   
 


ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับโรงเ [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) UHT พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซ [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุ [ 16 ก.พ. 2566 ]

   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
 
ที่ ลบ 0023.2/545 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ที่ ลบ 0023.2/547 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.เข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาบริการสาธารณะของ อปท.สู่ E-Service เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1083 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ที่ ลบ 0023.2/2950 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2566 เรื่อง พนักงานเทศบาลขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ที่ ลบ 0023.2/511 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 120 กลับต้นสังกัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ที่ ลบ 0023.2/511 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 119 กลับต้นสังกัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ลบ0023.2/519 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลค่าตอบแทนการประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสายงานวิทยาศาสตร์และสายงานนิติการที่ยังคงค้างที่จังหวัด [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ลบ 0023.5/ว 2423 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเร่ารเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ลบ 0023.5/ว1008 ลว.14 มี.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ 2566 งบกลาง เพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพสูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนฯ [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ ที่ ลบ 0023.3/ว481 ลว 14 มี.ค.66 [ 14 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว 957 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/955 ลว. 10 มี.ค.66 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2412 ลว. 10 มี.ค.66 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ทจ.ลพบุรี) ครั้งที่ 2-2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 165 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารฯ นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 457 ลว 9 มี.ค. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล [ 9 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
   
 
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 656  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 808  ตอบ 0  
สอบถามการรับเงินสงเคราะห์บุตร (10 ส.ค. 2565)    อ่าน 539  ตอบ 1  
   
 
   
 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแท [ 10 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 155 
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 165 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนตอนรีตเสริมเหล็กบริเวณสายก [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 138 
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
พรมเช็ดเท้า
วัดท่ามะนาว
สถานที่สำคัญ
 
 
E-Service
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.ท่ามะนาว
แบบคำร้องขอรับบริการ
อบต.ท่ามะนาว
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชม.
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  คู่มือประชาชน  
   
  NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-689-891 โทรสาร : 036-689-891  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว  
จำนวนผู้เข้าชม 8,883,948 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10