หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
               
ที่ทำการองค์การบริหารตำบลท่ามะนาว
วัฒนธรรม ประเพณี ในตำบลท่ามะนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว   อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1
2
 
 
กิจกรรม Activities
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
   
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ร่วมงานแถลงข่าว และให้สัมภาษณ์ถึงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energ [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 278 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 343 
สจ.มยุรี บุญจันทร์ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม ให้กับ ศูนย์ LQ ตำบลท่ามะน [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
   
 
   
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.63-022 สายบ้าน [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดา [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ ๔ และ [ 12 ต.ค. 2564 ]

   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
หนังสือสั่งการ สถ.
   
 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (อำเภอชัยบาดาล) นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1613-1624, 1647-1649, 1652 ลว 20 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (อำเภอพัฒนานิคม) นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1625-1629, 1650, 1651 ลว 20 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (อำเภอสระโบสถ์) นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1641-1643 ลว 20 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.โคกสำโรง) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1645-1646 ลว 20 ตค. 64 (เพิ่มเติม) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.เมืองลพบุรี) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1598-1611 ลว 20 ตค. 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.โคกสำโรง) นส. ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/1584-1594 ลว 19 ตค. 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
แจ้งบัญชีนวัตกรรม ฉบับเดือนกันยายน 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 1580 ลว.19 ต.ค.64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
รายละเอียดโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 37 นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว 5158 ลว 19 ตค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศง 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 37 นส ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.4/ว5157 ลว 19 ต.ค. 64 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาส 1 [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
   
 
   
 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
   
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สอบถามการรับเงินสงเคราะห์บุตร (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 132  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 174  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 294  ตอบ 0  
   
 
   
 
เรื่อง ขออนุมัติติดประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
เรื่อง ขออนุมัติติดประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า

วัดท่ามะนาว
สถานที่สำคัญ
 
 
E-Service
 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.ท่ามะนาว
แบบคำร้องขอรับบริการ
อบต.ท่ามะนาว
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชม.
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-689-891 โทรสาร : 036-689-891  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว  
จำนวนผู้เข้าชม 4,442,193 เริ่มนับ 7 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10